DWARF & dSYM

Là một iOS Engineer, mình có chút thắc mắc là làm sao để lldb có thể dừng đúng chỗ mà chúng ta đặt breakpoint. Hay khi đã dừng tại breakpoint thì làm sao nó biết được ở đó có những biến nào để chúng ta debug. Mình đã tìm hiểu 1 số tài liệu thì […]