Migrating iOS Project to Bazel – Part 7 – Tích hợp Swift Third party library

Ở bài viết trước mình đã nói về cách tích hợp Firebase hay cụ thể hơn là Firebase Crashlytics bằng cách thêm bazel depedency vào WORKSPACE rồi. Tuy nhiên Firebase là mình sử dụng framework đã được build sẵn. Lần này thì khác là mình tích hợp thư viện vào mà nó chưa được build […]